Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychologie

22. 4. 2009

Předmět psychologie, fce a povaha psychiky

Psy = věda o prožívání a chování, o jejich determinantách a také o jejich výtvorech

                - věda empirická (vychází ze zkušenosti), ale není exaktní, přesná

Psychické jevy:

 • Vnitřní (prožívání) – poznávání, emoce, motivace
 • Vnější (chování) – jednání, řeč, výraz emocí

 

Fce psychiky – psychika má regulačně adaptivní fci. Vystupuje ve fci zachování života jedince nebo druhu.

Povaha psychiky:

·         povaha činná (aktivní) – má řídící úlohu v organismu a v jeho vztazích k okolí

·         povaha řízená (podmiňovací)

 

Vztahy psychologie a jiných věd, systém psychologických věd

Psychologie člověka spolupracuje s:

 • sociologie
 • biologie člověka
 • filozofie
 • zoologie
 • antropologie

 

Systém psychologických věd:

  1. základní - obecná psychologie

- biologická psy.

- sociální psy.

- vývojová psy.

- srovnávací psy.

- rozdílová psy.

  1. aplikované           - pedagogická psy.

- psy. práce, reklamy, sportu, umění, politiky, …

Zvláštní obory psychologie:

Psychopatologie

Patopsychologie

Klinická psy.

Parapsychologie  - prekognice

                                - postkognice

                                - jasnovidectví

 

Metodologie a metody psychologie

V psychol. zkoumáních rozlišujeme 3 druhy dat:

1.        nezávisle proměnné

2.        intervenující proměnné

3.        závisle proměnné

Etapy výzkumu:

 1. teoretické zpracování problému
 2. stanovení hypotéz

Metody sběru dat:

  • pozorování           (introspekce, extrospekce)     
                  - volné
                  - omezené na určité druhy chování
- pozorování zjevné                                                                                                 
- krátkodobé
- skryté                                                                                                                      
- dlouhodobé
- zúčastněné

                                                     

  • experiment

- laboratorní (psychologické testy)

- přirozený / terénní

  • explorační metody (rozhovor)
  • dotazníkové metody
  • produkty vlastní činnosti (např. kresba …)

Aktuální  pojetí činitelů duševního vývoje

Genotyp (dědičnost)

Fenotyp (vlivy prostředí) – socializační činitelé:

·         společnost jako celek

·         širší sociální skupina / vrstva

·         malá soc. skupina               - výběrová (zájmové kroužky)

- nevýběrová (rodina)

Způsob realizace psychického vývoje

 • zrání je realizací genotypu
 • učením se realizují vlivy prostředí

 

Má-li být vývoj v normě, je třeba, aby dědičné předpoklady i vlivy prostředí byly v normě, aby zrání a učení byly ve vzájemném souladu a časové shodě.

 

Přehled a stručná charakteristika psychických procesů a stavů, odlišení od psychických dispozic

Psychické procesy = v čase probíhající psychické jevy (vnímání)


Vzhledem k oblastem:

 • poznávací
 • hodnotící
 • rozhodovací
 • volní
 • prožívací
 • prováděcí
 • kontrolní

 

Vzhledem k formám přijímání a zpracování informace:

 • procesy formující počitky
 •                                vjemy
 •                                představy
 •                                pojmy

 


 

procesy:

 • kognitivní
 • emocionální
 • motivační
 • motorické

 

Psychické stavy = v čase setrvávající psychické procesy (např. smutek, určitá nálada …)

2 druhy psych. stavů:

 1. psych. stav jako relativně stálá funkční úroveň psychických procesů
 2. psych. stav dočasného rázu, aktuální stav, na jehož pozadí probíhá aktuální psychická i vnější činnost jedince

à oba druhy psych. stavů ovlivňují průběh psych. procesů, jejich dynamiku, přesnost, úroveň

 

Psychické dispozice

= předpoklady, vnitřní determinanty, vlastnosti, faktory (temperament, charakter, schopnosti)

 

Vědomí, pozornost

Vědomí = stav, který zahrnuje psychické jevy, které jsou memontálně uvědomované (tj. přístupné introspekci)

                = hlavní formou projevu psychického dění člověka

 • vědomí „já“ – vědění já o sobě samém jako o subjektu prožívání
 • vědomí předmětné – vědění já o objektu prožívání
 • sebevědomí – vědění vědomí o sobě samém

 

Pozornost = psychický stav zaměřené bdělosti, soustředění vědomí člověka na příjem podnětů a činnost

Dělení pozornosti:

 1. bezděčná, spontánní pozornost
 2. úmyslná, volní pozornost

 

vlastnosti pozornosti:


  • selektivita
  • koncentrace
  • délka, výdrž
  • kapacita, rozsah
  • distribuce
  • pružnost
  • periodické výkyvy v intenzitě

--> kolísání pozornosti

fluktuace, oscilace


Vnímání

- poznávací psych. proces

- představuj příjem a zpracování informací

- individuálně specifický proces, souvisí s našimi potřebami i s jinými psychickými potřebami

- příklady patologického vnímání – např. iluze (zkreslení na základě emocí)

                                                                         halucinace (podnět není, ale my ho vidíme)

- vnímáním a jeho zákonitostmi se zabývali Gestaltisté

- činitelé vnímání – vnímání je determinováno vlivy prostředí a učením, i dědičně

 

Představy, fantazie

= psychický poznávací proces, který do vědomí přináší obrazy, jež jsou oživením minulých vjemů uložených v paměti

- představy jsou méně živé, bledší, značně obecné

- bývají nestálé, prchavé; můžeme se k nim kdykoli vrátit

Dělení představ:

Z hlediska smyslové modality:

 • čichové představy
 • zrakové
 • sluchové

z hlediska stupně obecnosti:

 • představy konkrétní (konkrétního člověka)
 • obecné až schematické

z hlediska jednoduchoti či komplexnosti

z hlediska úmyslu vyvolat si představu:

 • představy mimovolní
 • záměrné / úmyslné

z časového hlediska:

 • vzpomínky
 • očekávání

 

 • reprodukující představy
 • představy fantazijní

 

Význam, fce představ

- představy slouží k řešení problémů různého charakteru (poznávacího charakteru, citové problémy)

- bez představ by se nedalo rozvinout např. volní jednání

 

Zvláštní projevy vnímání a představ

 • eidetismus
 • synestezie (= spoluvjem)
 • doznívání vjemu v představě
 • paobrazy (následné obrazy)
 • perseverace (= vtíravé představy)
 • pareidolie
 • symslové klamy

 

Myšlení, řeč

Myšlení = poznávací psychický proces, který lze definovat jako mentální operaci s různými informacemi, které reprezentují realitu

- umožňuje nám orientaci v ložitém a proměnlivém světě

Druhy myšlení:

 1. konkrétní (názorné, obrazově názorné)
 2. abstraktní (teoretické, pojmové)

myšlenkové operace:

 1. abstrakce a zobecňování
 2. analýza a syntéza
 3. srovnávání a třídění

způsob využití myšlení:

 1. vytváření pojmů
 2. vytváření soudů a úsudků
 3. řešení problémů

- pokusem a omylem

- systematický přístup

- na základě vhledu

Paměť

= mentální fce podržující informace o podnětech, jevech, představách, myšlenkách apod. poté, kdy již původní podněty nejsou přítomny a nepůsobí.

- paměť je předpokladem učení

Paměťový proces probíhá v posloupnosti 3 typických fázích:

 1. vštípení
 2. uchování v paměti
 3. vybavení – 2 varianty vybavení:
  • reprodukce
  • znovupoznání

Paměť:


- krátkodobá

- dlouhodobá

 

Verbální

Obrazová

Motorická

Citová a sociální

 

Logická

Mechanická

 

Záměrná / úmyslná

Bezděčná / spontánní / neúmyslná


 

Učení

à představuje proces individuálně specifického zpracování informací do zkušeností

- výsledkem učení jsou zkušenosti

- smyslem učení je, abychom se snadno a rychle adaptovali na další životní realitu

- učení je vývojovým mechanismem

- dispozice k učení je součástí inteligence

 

Způsoby učení:

 • cvičení
 • podmiňování (= asociační učení)

- klasické podmiňování      (I. P. Pavlov – poč. 20. stol.)

- operantní / operační / instrumentální podmiňování (E. L. Thorndike, Skinner)

 

Učení je ovlivňováno těmito faktory:

 • učení spojené s působením lidské společnosti
 • učení spojené s myšlením
 • učení spojené s užíváním znakového systému (řeč)

 

- kognitivní učení (= poznávací)

- sociální učení (nápodoba, identifikace)

 

Emoce

- psych. procesy, které prožitkem libosti či nelibosti vyjadřují aktuální subjektivní hodnocení z hlediska uspokojování nebo neuspokojování potřeb

- emoce ovlivňují naši motivaci a chování --> regulačně adaptivní fce

- emoce mají:

 • prožitkovou složku
 • vnější projev – výraz emocí (mimika)
 • fyziologická složka

- emoční prožívání souvisí s temperamentem a je vrozenou složkou osobnosti, a z toho vyplývá --> emoční prožitky vznikají spontánně, nelze je zásadním způsobem měnit

- emoce můžeme pouze koigovat, regulovat

Základní způsoby regulace emocí:

 1. regulace na úrovni podnětů
 2. změna interpretace situace
 3. regulace na úrovni reakce

Fyziologické aspekty emocí

- u různých lidí zjišťujeme při těchže emocích různé vzorce fyziologických reakcí

Klasifikace emocí:

 • libé
 • nelibé

 

 • afekty
 • nálady
 • citové vztahy

 

 • emoce vyšší
 • nižší

 

 • aktivizující
 • demobilizující, pasivní, astenické

 

Motivace

= vnitřní psychický proces, který se týká otázky proč člověk dělá to, co dělá. Odpovídá na otázku po psychologické příčině, důvodu, smyslu chování.

- zaměřuje naše chování ve směru určitého cíle, propůjčuje mu určitou intenzitu a udržuje ho v chodu tak dlouho, dokud cíle není dosaženo

Dispozice k motivaci označujeme jako motivy.

Základním motivem je potřeba.

Potřeba = stav nedostatku něčeho, který je určitým způsobem prožíván.

Klasifikace potřeb:

 1. základní biologické potřeby (primární, biogenní potřeby, pudy)

- pud výživy, obživní (potřeba jídla a pití)

- pud sebezáchovy (potřeba přežít)

- pud sexuální

 1. základní psychické – psychosociální potřeby (sekundární, sociogenní potřeby)

- potřeba stimulace

- potřeba poznání světa

- potřeba lidské společnosti

- potřeba seberealizace

- potřeba smyslu vlastní existence

 

Problém s uspokojováním potřeb:

 • frustrace
 • deprivace
 • stres

 

Volní aktivita

= složitá psychická činnost, při které si člověk uvědomuje, co chce (uvědomuje si své chtění)

- volní aktivita je ve všech složkách vědomá kontrolovaná

- s volní aktivitou je spojeno také vědomí odpovědnosti

 • emoční regulace chování – u dětí
 • volní regulace chování – na základě norem

 

- člověk při volní aktivitě musí vydržet neuspokojení potřeb

- volní aktivitou jsou realizovány chtěné cíle à pozitivní citová odezva

 

Fáze volní sktivity:

 1. fáze rozhodování
 2. fáze realizace

 

Volní vlastnosti:

 1. vlastnosti aktivní vůle (rozhodnost, iniciativnost, pružnost vůle)
 2. vlastnosti pasivní vůle (stálost, odolnost, vytrvalost, sebeovládání)

 


Osobnost, pojem „já“

Osobnost = člověk jako celek po stránce psychické

                = systém psychických dispozic (temperament) à jak se člověk projevuje navennek

- osobností se člověk nerodí, ale postupně stává s utvářením a fungováním „JÁství“

JÁ se začíná utvářet mezi 2. a 3. rokem života à uvědomuje si, že je jedinečná bytost, odlišná od svého okolí.

- základem osobnosti jsou dědičné dispozice a vlivy prostředí, které vstupují do vzájemné interakce.

- vědomí JÁ nám umožňuje rozvoj sebepojetí – 3 základní složky:

1.        tělesné JÁ (tělesná identita)

2.        psychické JÁ (psychická identita)

3.        sociální JÁ (sociální identita)

Další základní aspekty sebepojetí:

 1. sebehodnocení
 2. sebedůvěra a sebeúcta
 3. sebeláska
 4. kontinuita sebepoznání

Význam sebepojetí: - orientace ve vnějším i vnitřním světě, adaptace

 

Obecná charakteristika osobnosti z hlediska temperamentu, charakteru a schopností

Temperament = soustava psych. vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka

                - zahrnuje vlastnosti, které jsou determinovány převážně vrozeným typem vyšší nervové soustavy

Temperamentové vlastnosti:

 • celkové citové ladění duševních jevů
 • vzrušivost duševních dějů
 • odolnost duš. dějů
 • trvalost duš. dějů

 

Typologie – několik pojetí a výkladů temp. vlastností:

 • spojení temperament. vlastností s konstitucí člověka (Kretchmer, Sheldon)
 • neurofyziologické pojetí temperamentu (Pavlov)
 • psychometricky založená pojetí temperamentu (Eysenck, Cattell)

 


Hippokratovo pojetí (4. st. př. n.l.)

 • sangvinik – krev
 • cholerik – žluč
 • melancholik – černá žluč
 • flegmatik – hlen

 

Kretchmerova konstituční typologie

 • pyknik
 • astenik
 • atletický typ
 • nevyhraněný typ


 


Konstituční typologie podle Sheldona:

 • endomorf
 • mezomorf
 • ektomorf

 

Eysenckovo pojetí temperamentu:

 • extraverze, introverze
 • stabilita, labilita


Inteligence

= schopnost řešit abstraktní problémy, schopnost postihnout určité souvislosti a schopnost učit se.

- schopnost adaptovat se na situaci

- dědičná z 50 – 70 %

= komplex jednodušších, vzájemně nezávislých schopností, faktorů:

 • verbální (chápání slov)
 • prostorová představivost
 • všímavost (postihování shod, rozdílů)
 • uvažování (postřehnutí logického sledu)
 • slovní pohotovost (snadné vyjadřování)
 • početní
 • paměťový

Typy inteligence:

·         teoretická

·         praktická

·         sociální